Naše služby

Denní stacionář

Naše motto:
„Jsme tady, abyste Vy nebyli na všechno sami.“
„Každý den začni s úsměvem, a máš to odbyto.“ (W.C. Fields)

Poslání denního stacionáře

Posláním denního stacionáře je poskytování ambulantních sociálních služeb osobám s mentálním a kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv, přátelskou atmosféru a příjemné prostředí.
Poskytujeme uživatelům podporu podle individuálních potřeb v dosahování co největší soběstačnosti při zvládání běžných životních situací. Rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti. Snažíme se o jejich maximální začlenění do běžné společnosti.
Úzce spolupracujeme s rodinami uživatelů a podporujeme jejich vazbu na domácí prostředí.

 

Cíle služby 

 • Spokojený uživatel – v oblasti stravování a poskytování činností dle individuálních potřeb uživatele
  měřitelnost: dotazníky spokojenosti, naplňování osobních cílů a přání uživatelů v rámci individuálního plánování
 • Rozvoj a podpora soběstačnosti uživatele zejména v oblasti sebeobsluhy a sociálních dovedností
  měřitelnost: kontakt a hodnocení rodiny, individuální plánování (Plán péče)
 • Udržení, získání, rozvoj schopností, dovedností a silných stránek každého uživatele
  měřitelnost: naplňování osobních cílů a přání uživatelů v rámci individuálního plánování
 • Podpora v uplatňování základních lidských práv a svobod
  měřitelnost: dotazníky, naplňování osobních cílů a přání uživatelů v rámci individuálního plánování
 • Poskytování sociální služby dle individuálních potřeb a přání uživatele
  měřitelnost: naplňování osobních cílů a přání uživatelů v rámci individuálního plánování

 

Služba je určena

 • osobám se všemi stupni mentální retardace a přidruženým smyslovým i tělesným postižením
  a osobám s autistickými rysy, kteří jsou schopni pobývat v kolektivu
 • mužům i ženám
 • osobám z kraje Vysočina
 • osobám mobilním i imobilním, které jsou schopny pobývat v kolektivu
 • věková struktura uživatelů: od 16 do 64 let věku

 

Nejsme schopni poskytnout službu, pokud: 

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;
 • zájemcům, kterým nejsme schopni naplnit jejich speciální požadavky s ohledem na personální
  a materiální vybavení.

 

Služba denní stacionář obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Zásady (principy), jimiž se řídíme při poskytování služby

 • Individuální přístup k uživateli, respektování volby a potřeb uživatele – přihlížíme ke schopnostem a možnostem každého uživatele
 • Ochrana práv uživatelů
 • Snaha o dosažení co největší nezávislosti a samostatnosti uživatelů a přiblížení se běžnému způsobu života – poskytování podpory, nikoliv komplexní péče
 • Partnerství ve vztazích uživatel X poskytovatel X rodina uživatele – důraz na vzájemnou spolupráci a informovanost
 • Integrace – spolupráce s veřejností, zvyšování informovanosti veřejnosti, účast uživatelů na běžném společenském životě
 • Týmový způsob práce, jednotný přístup zaměstnanců k uživateli, podpora profesního růstu zaměstnanců
 • Prostředí i atmosféra přátelská uživatelům
 • Otevřená služba – propojování a vzájemné doplňování s jinými službami, spolupráce se studenty škol – dlouhodobí asistenti, dobrovolníci z řad veřejnosti, účast na integrovaných akcích

Podporují nás

Skip to content