Naše služby

Víkendová odlehčovací služba

Termíny víkendové odlehčovací služby v roce 2024

26. – 29. 1. OBSAZENO
23. – 26. 2. OBSAZENO
22. – 25. 3. OBSAZENO
26. – 29. 4. OBSAZENO
24. – 27. 5. OBSAZENO
21. – 24. 6. OBSAZENO
26. – 29. 7. OBSAZENO
23. – 26. 8. OBSAZENO
20. – 23. 9. OBSAZENO
18. – 21. 10. OBSAZENO
22. – 25. 11. OBSAZENO
13. – 16. 12. OBSAZENO

Poslání víkendové odlehčovací služby

Zajistit osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením (osoby s mentálním postižením s přidruženým tělesným či smyslovým postižením nebo osoby s PAS, které jsou schopny pobývat v kolektivu) podporu a péči vycházející z jejich potřeb na nezbytně nutnou dobu a vytvořit tak jejich pečujícím osobám čas na vlastní odpočinek a vyřízení potřebných záležitostí.

 

Cíle služby

 • Spokojený uživatel – v oblasti ubytování, stravování a poskytování činností dle individuálních potřeb uživatele
  měřitelnost: dotazníky spokojenosti, naplňování osobních cílů a přání uživatelů v rámci individuálního plánování
 • Rozvoj a podpora soběstačnosti uživatele zejména v oblasti sebeobsluhy a sociálních dovedností
  měřitelnost: zhodnocení stavu dle ošetřovatelských metod, kontakt a hodnocení rodiny, individuální plánování (Plán péče)
 • Udržení, získání, rozvoj schopností, dovedností a silných stránek každého uživatele
  měřitelnost: naplňování osobních cílů a přání uživatelů v rámci individuálního plánování
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  měřitelnost: dotazníky, naplňování osobních cílů a přání uživatelů v rámci individuálního plánování
 • Poskytování sociální služby dle individuálních potřeb a přání uživatele
  měřitelnost: naplňování osobních cílů a přání uživatelů v rámci individuálního plánování

 

Služba je určena

 • osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením (osoby s mentálním postižením s přidruženým tělesným či smyslovým postižením nebo osoby s PAS, které jsou schopny pobývat v kolektivu)
 • mužům i ženám
 • osobám z kraje Vysočina
 • osobám mobilním i s poruchou mobility
 • věková struktura uživatelů: od 16 do 64 let věku

 

Nejsme schopni poskytnout službu, pokud:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;
 • zájemcům, kterým nejsme schopni naplnit jejich speciální požadavky s ohledem na personální a materiální vybavení.

 

Víkendová odlehčovací služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

 

Zásady (principy), jimiž se řídíme při poskytování služby

 • Individuální přístup k uživateli, respektování volby a potřeb uživatele – přihlížíme ke schopnostem a možnostem každého uživatele
 • Ochrana práv uživatelů
 • Snaha o dosažení co největší nezávislosti a samostatnosti uživatelů a přiblížení se běžnému způsobu života – poskytování podpory, nikoliv komplexní péče
 • Partnerství ve vztazích uživatel X poskytovatel X rodina uživatele – důraz na vzájemnou spolupráci a informovanost
 • Integrace – spolupráce s veřejností, zvyšování informovanosti veřejnosti, účast uživatelů na běžném společenském životě
 • Týmový způsob práce, jednotný přístup zaměstnanců k uživateli, podpora profesního růstu zaměstnanců
 • Prostředí i atmosféra přátelská uživatelům
 • Otevřená služba – propojování a vzájemné doplňování s jinými službami, spolupráce se studenty škol – dlouhodobí asistenti, dobrovolníci z řad veřejnosti, účast na integrovaných akcích

Podporují nás

Skip to content