Naše služby

Pravidla pro připomínky a stížnosti

Uživatelé mohou sami či prostřednictvím svého klíčového pracovníka, zákonných zástupců apod. podat připomínku nebo stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby.

Podání připomínky nebo stížnosti nesmí být na újmu toho, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána.

Máme vypracována písemná pravidla pro příjem a vyřizování připomínek a stížností.

Připomínka nebo stížnost může být podána ústně, písemně, mailem, prostřednictvím zástupce nebo anonymně do schránky na stížnosti. Označená schránka je umístěna na chodbě v přízemí naší budovy.

Vyjádření ke každé připomínce nebo stížnosti je písemně do 28 dnů doručeno tomu, kdo ji podal a je-li to třeba, je objasněno v rozhovoru. V případě anonymních podání je odpověď vyvěšena na informační tabuli stacionáře.

V případě nesouhlasu s vyřízením připomínky nebo stížnosti pracovníky stacionáře se může stěžovatel odvolat u našeho zřizovatele:

Magistrát města Jihlavy
Odbor sociálních věcí
Vedoucí odboru ing.Jozef Labuda
Vrchlického 2743/16, 586 01 Jihlava
tel. : 567167630

Stížnost může být podána i u dalších nezávislých orgánů,např. u

Veřejného ochránce práv (ombudsmana)

nebo

Českého helsinského výboru.

Podporují nás

Skip to content