Naše služby

Terapie a aktivizační činnosti

Každý uživatel má svůj individuální plán služby a v něm stanoven svůj osobní cíl (cíl spolupráce). Individuální plán služby vypracovává na základě rozhovoru s uživatelem klíčový pracovník uživatele. Klíčový pracovník zjišťuje potřeby, cíle a požadavky uživatele a přenáší je do pracovního týmu. Je zprostředkovatelem mezi uživatelem a organizací a zastupuje zájmy uživatele.

Uživatelé jsou rozděleni do skupin, s nimiž pracují stálí pracovníci přímé péče.

Na základě individuálních plánů služby si uživatelé mohou vybírat a jsou motivováni k výběru z nabídky výchovných a aktivizačních činností.

 

Školní vzdělání

 • Zajišťujeme denně dovoz a odvoz našich školou povinných uživatelů do a ze školy, jejich domácí přípravu na vyučování a kontakt mezi rodinou a školou.
 • Již několik let funguje naše spolupráce se Základní školou speciální a Praktickou školou Jihlava.

 

Příprava na vstup do běžného společenského života – sociálně terapeutické činnosti

 • Má za cíl dosažení co největší samostatnosti a nezávislosti, principem je poskytování pouze nutné podpory, nikoliv komplexní péče
  Sebeobsluha, zvládnutí osobní hygieny
 • Pravidla slušného společenského chování a soužití, nácvik v běžných společenských situacích a přirozeném prostředí – návštěva nebo aktivní účast na kulturních, společenských a sportovních akcích, exkurze, integrační – společné akce se školami a jinými organizacemi, návštěvy restaurací, výlety, zájezdy a jiné volnočasové aktivity
 • Výuka vaření v naší cvičné kuchyni, sebeobsluha při jídle, správné stolování
 • Obsluha domácích spotřebičů
 • Nácvik jednoduchých domácích a ručních prací
 • Nakupování, nakládání s finančními prostředky, styk s peněžními institucemi
 • Styk s úřady
 • Samostatný pohyb mimo stacionář a volnočasové aktivity ve spolupráci s osobními asistenty a dobrovolníky
 • Pravidla bezpečnosti silničního provozu, cestování hromadnými dopravními prostředky
 • Moderní komunikace – používání telefonu, práce s PC a internetem
 • Pravidelná sexuální osvěta – práce s protokolem sexuality

 

Arteterapie

V rámci výchovných a aktivizačních činností uživatelé navštěvují výtvarnou a keramickou dílnu. Seznamují se s různými výtvarnými a řemeslnými technikami. Mohou pracovat s hlínou, textilem, vyrábět šperky, ruční papír, malovat. Pestrost nabízených technik a také možnost prodeje a veřejné prezentace výrobků zvyšuje motivaci uživatelů k práci v dílně.

Arteterapeutka ve své práci uplatňuje prvky arteterapie, která si u osob s mentálním postižením klade za cíl:

 • Redukci psychické tenze
 • Uvolnění kreativity
 • Relaxaci, odreagování se
 • Socializaci osobnosti
 • Nácvik sebereflexe, ovládání a vůle
 • Úpravu aspirace

 

Rehabilitace

Fyzioterapeutka sestavuje pro každého uživatele týdenního stacionáře individuální rehabilitační plán s ročním hodnocením.

Máme k dispozici tělocvičnu vybavenou mj. rotopedy, overbaly, míči různých velikostí, ribstoly, labilní plochou; venkovní trampolínou, rehabilitační místnost s Vojtovým stolem pro individuální rehabilitaci, magnetoterapii a koupelnu s hydromasážní vanou pro vodoléčbu.

Jednotlivé techniky cvičení jsou vybírány pro uživatele tak, aby odpovídaly jeho aktuálnímu pohybovému i psychickému stavu. Provádíme:

 • Léčebnou tělesnou výchovu
 • Cvičení dle Kabata
 • Cvičení dle Schrothové
 • Rytmickou stabilizaci
 • Pasivní cvičení
 • Polohování ve vaku
 • Dechová cvičení
 • Bukofacilitaci
 • Bazální stimulaci
 • Relaxační techniky (Schulzův autogenní trénink, muzikoterapie)
 • Nácvik běžných činností (sed, lezení, otáčení, úchop,…)
 • Nadstandardní procedury – magnetoterapie, biotronová lampa, masáže, masáže s ručními masážními přístroji

 

Canisterapie

Terapie pomocí speciálně vycvičených psů.

 Tuto pomocnou terapii využíváme převážně k individuálnímu polohování, při kterém dochází k uvolnění svalového napětí, ale i ke zlepšení psychického stavu uživatelů. Na návštěvu psích kamarádů se uživatelé velice těší. Učí se, jak se ke zvířatům chovat a jak o ně pečovat, hrají si s nimi a mnohdy pomocí nich navazují kontakty s okolím.

 

Sport

Jedenkrát týdně chodíme cvičit do pronajaté tělocvičny, kde se zaměřujeme na cvičení na nářadí, pohybové hry ke zlepšení obratnosti a míčové hry. Jezdíme na kole, chodíme na pěší turistické výlety, v zimě zkoušíme jezdit na běžkách.

České hnutí speciálních olympiád (ČHSO)

Jsme členy Českého hnutí speciálních olympiád jako Sportovní klub JEŽCI JIHLAVA. Pravidelně trénujeme přizpůsobené sporty, plavání, cyklistiku, stolní tenis, atletiku, přehazovanou, bocci. Účastníme se speciálních olympiád a soutěží.

Plavání

Plaveme po celý rok (kromě školních prázdnin) jedenkrát týdně v bazénu ZŠ Demlova. Zde probíhá jak zdravotní cvičení ve vodě, výuka plavání, tak i trénink na speciální olympiády.

Logopedie, alternativní komunikace

Komunikace je pro nás důležitá, proto hledáme různé způsoby, jak komunikovat s našimi uživateli – verbálně i nonverbálně. Využíváme komunikační programy, komunikátory, obrázkové knihy, fotografie apod.

 

Muzikoterapie – aktivní i pasivní

Vedle tanečních skupin stále častěji zařazujeme do naší práce s uživateli prvky muzikoterapie (naši zaměstnanci) a spolupracujeme s vyškolenými muzikoterapeuty (Zvukové Lázně Havlíčkův Brod). Hudba a tanec jsou našim uživatelům blízké, proto chceme jejich blahodárné účinky co nejvíce využít ve prospěch jejich rozvoje.

Přínos existence tanečních skupin je jednoznačný i pro všechny zúčastněné. Tanečníky nácvik baví, chtějí trénovat a vystupovat. Mají velkou radost z každého ocenění, pochvaly a potlesku po vystoupení. Zažívají úspěch, jsou v něčem dobří a stále se zlepšují. Jejich sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti roste. Taneční tréninky zvyšují jejich fyzickou zdatnost a schopnost koordinace pohybů, podporují kreativitu a přispívají k psychické regeneraci a dobrým vztahům v kolektivu uživatelů. Trénují také volní vlastnosti – vůli, vytrvalost, zodpovědnost za výsledek práce skupiny. Tancování je koníčkem, zájmovou činností a smysluplnou náplní volného času tanečníků – stejně jako ostatní lidé mají své koníčky a zájmy. A v neposlední řadě tancování vede k většímu začlenění a přijetí našich uživatelů do běžné společnosti: díky němu měli naši uživatelé možnost navštívit společenský raut nebo ples a k naší velké radosti se bez problémů zapojili do dění a byli tak i přijati.

Taneční skupiny v současné době skvěle reprezentují činnost našeho stacionáře na veřejnosti. Tanečníci svými výkony pomáhají odstraňovat předsudky a negativní hodnocení vůči osobám s mentálním postižením a zařízením poskytujícím sociální služby obecně. Diváci získávají jiný náhled a jiné informace o osobách s mentálním postižením, často jsou podle jejich vlastních slov velmi mile překvapeni tím, co naši uživatelé zvládnou a odnášejí si z vystoupení dlouhotrvající zážitky. Diváci z řad rodinných příslušníků tanečníků si užívají pochvalných slov a ocenění spolu s nimi.

Účast na kulturních, společenských a sportovních akcích

Spolupráce s veřejností

– s jednotlivci i organizacemi

 

Volnočasové aktivity

V odpoledních a večerních hodinách, dopoledne jsme plně zaměstnáni.

 • Odpočinek a relaxace
 • Zájmové činnosti dle vlastního výběru
 • Vycházky a výlety

Podporují nás

Skip to content