Informace pro zájemce o službu

Poskytované sociální služby

Průběh jednání:

Před podáním žádosti může zájemce zařízení nezávazně navštívit. Zájemce pošle do zařízení vyplněnou žádost, která je níže ke stažení nebo k dispozici u sociální pracovnice, která ji na požádání zašle poštou. Sociální pracovnice zašle zájemci dopis a pozvánku k návštěvě zařízení.
Zájemce o přijetí nás může kontaktovat osobně, telefonicky či písemně. Nejlépe je předem si domluvit na určitý termín schůzku, abychom měli dostatek času se mu věnovat.

Na informační schůzce podáme zájemci o službu základní informace o naší organizaci a dokumentaci potřebnou k přijetí. Jsme připraveni zodpovědět dotazy a provést zájemce našimi prostorami.

Na základě všech zjištěných skutečností se rozhodne o zařazení/nezařazení žádosti do registru zájemců, v případě volné kapacity následuje uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. O zařazení do registru i o možném nástupu v případě, že se kapacita uvolní, informujeme zájemce písemně nebo telefonicky. Nepatří-li zájemce do naší cílové skupiny, srozumitelně mu sdělíme důvod odmítnutí a poskytneme mu poradenské služby.

DENNÍ STACIONÁŘ – Žádost o přijetí DS

TÝDENNÍ STACIONÁŘ – Žádost o přijetí TS

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ – Žádost o přijetí CHB

Úhrada za pobyt

Výše úhrady za pobyt, stravu a péči se řídí platnými právními předpisy – zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č.505/2006 Sb. a vnitřním předpisem o úhradách DTS Jihlava.

Denní stacionář – uživatelé hradí stravu a péči (hodinová sazba) – Sazebník DS od 1.11.2019

Týdenní stacionář – uživatelé do 18 let hradí stravu a péči; uživatelé nad 18 let hradí stravu, péči a ubytování –Sazebník TS od 1.11.2019

Chráněné bydlení – uživatelé hradí ubytování a poskytnutou péči – Sazebník CHB

Bližší informace lze získat u sociálních pracovnic:

Pro denní a týdenní stacionář:

Šárka JELÍNKOVÁ, DiS.
tel. : 567 210 270, 732 285 416
e-mail : socialni@stacionar-jihlava.cz

Pro chráněné bydlení: 

Bc. Lucie Marečková
tel.: 735 745 963
email: chbbenesova@seznam.cz